گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

سوابق اجرایی

:: رییس شعبه

مؤسسه محل اشتغال : شورای حل اختلاف
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: بخشدار

مؤسسه محل اشتغال : استانداری فارس
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1