گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استاد

سوابق اجرایی

:: عضوهیات تحریریه مجله علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی عضو کمیته راهبردی تدوین رشته پریودنتولوژی دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رییس سابق دانشکد دندانپزشکی

مؤسسه محل اشتغال : دانشکده دندانپزشکی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1