گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: دبیر کمیته ارتباط با صنعت (هیات امنا استان اصفهان)

مؤسسه محل اشتغال : هیات امنا استان اصفهان
تاریخ شروع : 1397/02/19
تاریخ خاتمه :


:: مدیر امور توسعه فن آوری وارتباط با صنعت و کار افرینی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تاریخ شروع : 1397/02/15
تاریخ خاتمه :


:: مدیر گروه روانشناسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/04/01
تاریخ خاتمه : 1396/12/071