گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

سوابق اجرایی

:: عضو کمیته اجرایی و هیات داوران دومین همایش بین المللی مدیریت فرهنگ و توسعه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
تاریخ شروع : 1393/10/01
تاریخ خاتمه :


:: کارگزار شرکت کارگزاری بهمن

مؤسسه محل اشتغال : بورس اوراق بهادار استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع : 1383/10/01
تاریخ خاتمه : 1387/10/01


:: دبیر کانون کارآفرینان

مؤسسه محل اشتغال : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور اقتصادی و بازاریابی بانک انصار

مؤسسه محل اشتغال : مدیریت امورشعب استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: ریاست هیات ورزشهای رزمی

مؤسسه محل اشتغال : شهرستان زاهدان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده صدور و خسارت بیمه

مؤسسه محل اشتغال : شرکت بیمه ملت
تاریخ شروع : 1386/09/01
تاریخ خاتمه :


:: ریاست دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه غیرانتفاعی تفتان زاهدان
تاریخ شروع : 1390/11/01
تاریخ خاتمه : 1392/11/01


:: دبیر کمیته برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضوکمیته استقرارشرکتهای دانش بنیان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضوشورای مرکزرشدواحدهای فناور

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مجری طرح جامع آموزش در استان سیستان و بلوچستان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای مالی و اداری

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: دبیرکمیته منابع ومصارف

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


:: ریاست کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضوکمیته برنامه و بودجه

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته ارزیابی و نظارت برنامه ها وفعالیت ها

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


:: دبیر شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه :


:: مدیر کل اموراقتصادی و دانش بنیان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ شروع : 1394/07/01
تاریخ خاتمه : 1396/07/01


:: عضو هیات علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
تاریخ شروع : 1387/07/01
تاریخ خاتمه :1