گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - اصلاح نباتات

  • Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است
سوابق اجرایی

:: مترجم و مدرس زبان انگلیسی

مؤسسه محل اشتغال : آموزشگاه های اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدرس کامپیوتر

مؤسسه محل اشتغال : آموزشگاه های اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: بازرس ویژه مزارع تولید بذر سیب زمینی

مؤسسه محل اشتغال : موسسه تحقیقات،اصلاح و تهیه نهال و بذر ایران
تاریخ شروع : 1384/03/01
تاریخ خاتمه : 1386/05/08


:: نماینده بیمه

مؤسسه محل اشتغال : شرکت بیمه البرز
تاریخ شروع : 1382/05/01
تاریخ خاتمه : 1385/03/01


:: رییس هیات مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت نوآوران بیمه- بیمه ایران
تاریخ شروع : 1380/01/01
تاریخ خاتمه : 1382/05/011