گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی فناوری اطلاعات
مرتبه علمي : مربي

  • دانشجویان گرامی، برای دریافت جزوات، تکالیف و ... به بخش دانلود فایل از پنل سمت راست همین صفحه مراجعه فرمائید
سوابق اجرایی

:: Overseer of the quality control section (Q&A) of the computer power

مؤسسه محل اشتغال : Pascal System Company
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Consultor of ICT Section & WEB Designer

مؤسسه محل اشتغال : Ertebat Sanate Espadana Company
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Preceptor

مؤسسه محل اشتغال : Isfahan Technical & Vocational Training Organization
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: IT manager

مؤسسه محل اشتغال : Industrial Management Institute (IMI)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: IT manager

مؤسسه محل اشتغال : Ava Teb Sepahan Company
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: University Lecturer

مؤسسه محل اشتغال : Danesh Pajohan - Non-profit institution of higher education
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: University Lecturer

مؤسسه محل اشتغال : Majlesi Islamic Azad University
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: University Lecturer

مؤسسه محل اشتغال : Najafabad Islamic Azad University
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: University Lecturer

مؤسسه محل اشتغال : Sama College
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: University Lecturer

مؤسسه محل اشتغال : Khorasgan Islamic Azad University (KHUISF)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1