گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اصلاح نباتات

  • چنانجه دانشجوئی مایل باشد بر روی گیاه تریتی پایروم (غله حاصل تلاقی گندم دروم با گیاه علف شور دریائی به نام بیسارابیکوم)تحقیق نماید به اینجانب مراجعه نماید.
  • اینجانب مایلم با دونفر از دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات که مایل باشند برروی گندم تحقیق نمایند همکاری نمایم.
سوابق اجرایی