گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

:: کارشناس مسوول برنامه ریزی وامور عمرانی

مؤسسه محل اشتغال : فرمانداری شهرستان الیگودرز
تاریخ شروع : 1384/08/01
تاریخ خاتمه :1