گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: رئیس هییت مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1