گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

سوابق اجرایی

:: دبیر کمیسیون مناقصه هات طرح های عمرانی و داخلی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1394/09/01


تاکنون
:: رئیس اداره مناقصه و قراردادها

مؤسسه محل اشتغال : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
تاریخ شروع : 1390/01/01
تاریخ خاتمه :


تاکنون

1