گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم باغبانی
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیر مرکز تحقیقات گلخانه ای

مؤسسه محل اشتغال : مرکز تحقیقات گلخانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/10/01
تاریخ خاتمه : 1393/12/29


:: کارورزی در موسسه بیوتکنولوژی کرج ABRII

مؤسسه محل اشتغال : موسسه بیوتکنولوژی کرج ABRII
تاریخ شروع : 1384/01/01
تاریخ خاتمه : 1385/01/01


:: ناظر زمین چمن و خزانه چمن استادیوم یکصد هزار نفری آزادی تهران

مؤسسه محل اشتغال : ورزشگاه بزرگ آزادی تهران
تاریخ شروع : 1381/09/20
تاریخ خاتمه : 1384/03/311