گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

سوابق اجرایی