گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

سوابق اجرایی

:: معاون اداری مالی آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 اهواز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه فنی و حرفه ای
تاریخ شروع : 1386/03/20
تاریخ خاتمه : 1393/12/291