گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اقتصاد

سوابق اجرایی

:: مدرس دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد نجف اباد
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1