گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

سوابق اجرایی

:: رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم پایه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1392/08/01
تاریخ خاتمه : 1395/11/05


:: مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1395/11/05
تاریخ خاتمه :


در حال همکاری
:: دبیر اولین همایش انجمن رسوب شناسی ایران

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/10/10
تاریخ خاتمه : 1393/10/11


:: مسئول فنی معادن استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان نظام مهندسی معدن
تاریخ شروع : 1382/07/01
تاریخ خاتمه :


در حال همکاری

1