گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي -حاصلخيزي خاك و تغذیه گیاه

سوابق اجرایی

:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : جهاد کشاورزی
تاریخ شروع : 1393/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/07/011