گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

سوابق اجرایی

:: WWW.ABAZARSARAMI.COM

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


15 سال سابقه موفق اجرايي و همکاري با سازمانها و نهادها يي همچون نظام مهندسي ساختمان شهرداري تهران، شهرداري اصفهان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، سازمان ها و ... مکمل تحصيلات و تجربيات شخصي و توانمنديهاي شغلي وي گرديد. اين تجارب که به صورت ويژه در حوزه هايي همچون مشاوره و طراحي معماري، مجري پروژه، مديريت جامع شهري، محقق و پژوهشگر و مدرس دانشگاه مي باشد نشان از توانمندي و پتانسيل هاي ايشان دارد.

1