گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

سوابق اجرایی

:: مدیریت گروه تخصصی رشته مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه :


:: عضویت در هیأت تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1393/01/01
تاریخ خاتمه :


فصلنامه دانش انتظامی اصفهان با درجه علمی – تخصصی (از سال 1393 تا کنون)
:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ شروع : 1387/08/07
تاریخ خاتمه : 1395/01/15


:: عضو

مؤسسه محل اشتغال : عضو شورای طرح آزمایشی نظام پیشنهادات دانشگاه
تاریخ شروع : 1381/10/14
تاریخ خاتمه : 1382/10/10


:: عضو

مؤسسه محل اشتغال : کمیته فن آوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ شروع : 1381/10/21
تاریخ خاتمه : 1382/10/21


:: دبیر همایش

مؤسسه محل اشتغال : همایش کارآفرینی و اخلاق کار در ایران
تاریخ شروع : 1387/10/30
تاریخ خاتمه : 1387/10/30


:: دبیر همایش

مؤسسه محل اشتغال : همایش مدیران دولتی و مشارکت های دولتی و خصوصی
تاریخ شروع : 1386/01/15
تاریخ خاتمه : 1386/01/15


:: دبیر همایش

مؤسسه محل اشتغال : همایش راهکارهای اصلاحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولتی نوین
تاریخ شروع : 1389/02/16
تاریخ خاتمه : 1389/02/16


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : تاثیر حسابداری مدیریت و حسابرسی در اصلاح الگوی مصرف
تاریخ شروع : 1389/02/01
تاریخ خاتمه : 1389/02/01


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : همایش احیاء اصل 44 قانون اساسی و جایگاه حسابداری و حسابرسی
تاریخ شروع : 1386/09/26
تاریخ خاتمه : 1386/09/26


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : همایش حسابداری نوین با محوریت نقش فن آوری اطلاعات در حسابداری
تاریخ شروع : 1385/09/27
تاریخ خاتمه : 1385/09/27


دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : همایش حسابداری و چالشهای اقتصادی کشور
تاریخ شروع : 1384/09/21
تاریخ خاتمه :


:: رییس مرکز محاسبات و انفورماتیک

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ شروع : 1370/02/01
تاریخ خاتمه : 1380/02/01


:: مدیریت گروه آموزشی مدیریت و برنامه¬ریزی امور فرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1391/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/06/31


:: مدیر گروه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تاریخ شروع : 1386/07/01
تاریخ خاتمه : 1395/06/31


:: عضویت در هیأت تحریریه

مؤسسه محل اشتغال : فصلنامه دانش انتظامی اصفهان با درجه علمی – تخصصی (از سال 1393 تا کنون)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای سیاستگذاری و دبیر کمیته علمی همایش

مؤسسه محل اشتغال : همایش ملی مدیریت جهادی 1393
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : همایش ملی مدیریت معنوی 1393
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته علمی

مؤسسه محل اشتغال : اولین همایش اکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران (سال 1392)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1