گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

سوابق اجرایی

:: Research Vice-President

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Isfahan Science and research Branch, IRAN
تاریخ شروع : 1385/05/05
تاریخ خاتمه : 1388/02/12


:: Head of University

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Mobarakeh Branch
تاریخ شروع : 1382/06/01
تاریخ خاتمه : 1385/08/01


:: - Chairman of the Committee grant

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Isfahan Provinc, Islamic Azad University, Isfahan Province, IRAN
تاریخ شروع : 1393/03/01
تاریخ خاتمه : 1394/04/19


:: Committee member review research projects

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Isfahan Province, IRAN
تاریخ شروع : 1393/05/04
تاریخ خاتمه : 1394/06/18


:: Faculty Member

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch,
تاریخ شروع : 1370/12/01
تاریخ خاتمه : 1396/07/02


- Faculty Member, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, March 1, 1999 to Present

1