گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-زلزله

سوابق اجرایی

:: مسئول امور فرهنگی بسیج مهندیسن عمران

مؤسسه محل اشتغال : بسیج مهندسی
تاریخ شروع : 1395/11/06
تاریخ خاتمه :1