گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

سوابق اجرایی

:: وكيل ومشاور حقوقي

مؤسسه محل اشتغال : موسسه حقوقي فاطمه غفوري
تاریخ شروع : 1390/12/10
تاریخ خاتمه :1