گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

سوابق اجرایی

:: تدریس

مؤسسه محل اشتغال : آموزشکده فنی و حرفه ای سما
تاریخ شروع : 1393/11/01
تاریخ خاتمه :


تدریس مختلفی چون روش ها و فنون مشاوره، روانشناسی رشد، دانش خانواده . ...
:: مسئول واحد مشاوره

مؤسسه محل اشتغال : آموزشکده فنی و حرفه ای سما
تاریخ شروع : 1390/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/01/01


از سال 90 تا کنون به عنوان مشاور و مسئول واحد مشاوره آموزشکده سما مشغول به همکاری هستم.
:: مشاور و آموزگار

مؤسسه محل اشتغال : دبستان پسرانه سما
تاریخ شروع : 1385/07/01
تاریخ خاتمه : 1390/06/31


:: مشاور

مؤسسه محل اشتغال : دبیرستان علوم و معارف صدرا
تاریخ شروع : 1384/07/01
تاریخ خاتمه : 1385/06/311