گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

سوابق اجرایی