گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

:: دبیر اصلی کمیته نظام پیشنهادات

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آب و فاضلاب(روستائی)استان فارس
تاریخ شروع : 1394/02/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/01


عضویت ادامه دارد.
:: عضو کمیته ساختار وفناوریهای مدیریتی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آب و فاضلاب(روستائی)استان فارس
تاریخ شروع : 1394/04/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/01


عضویت ادامه دارد.
:: عضو کمیسیون توسعه مدیریت

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آب و فاضلاب(روستائی)استان فارس
تاریخ شروع : 1394/04/01
تاریخ خاتمه : 1395/09/01


عضویت ادامه دارد
:: عضو هیات مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکتهای خصوصی زیرمجموعه نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ شروع : 1387/08/25
تاریخ خاتمه : 1390/01/01


:: عضو هیات مدیره

مؤسسه محل اشتغال : شرکت فنی و مهندسی شرکت گیتانوش زرین
تاریخ شروع : 1385/07/15
تاریخ خاتمه : 1395/08/26


:: مسوول مدیریت عملکرد

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آب و فاضلاب(روستائی)استان فارس
تاریخ شروع : 1390/01/01
تاریخ خاتمه : 1396/01/01


شامل راهبری و مدیریت حوزه های ارزیابی عملکرد سازمان،تحول اداری، نظام پیشنهادات،مدلهای مدیریتی نوین،اقتصاد مقاومتی و پیشبرد نقشه راه اصلاح نظام اداری
:: مدیر کارگاه تعمیرات

مؤسسه محل اشتغال : نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ شروع : 1385/01/01
تاریخ خاتمه : 1390/01/01


:: مهندس ناظر اجرائی

مؤسسه محل اشتغال : شرکت تعاونی 22بهمن شیراز
تاریخ شروع : 1384/06/10
تاریخ خاتمه : 1385/01/01


فعال در حوزه های تولید وصادرات محصولات کشاورزی-شیلاتی وزراعی
:: کارشناس تغییر کاربری اراضی

مؤسسه محل اشتغال : جهادکشاورزی شیراز
تاریخ شروع : 1382/10/10
تاریخ خاتمه : 1384/06/021