گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

سوابق اجرایی

:: مدیر عامل

مؤسسه محل اشتغال : شرکت آرمیکو
تاریخ شروع : 1374/03/01
تاریخ خاتمه :1