گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

سوابق اجرایی

:: مدیرفرهنگی

مؤسسه محل اشتغال : جهاددانشگاهی
تاریخ شروع : 1381/07/01
تاریخ خاتمه :1