گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

سوابق اجرایی

:: رئیس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
تاریخ شروع : 1391/09/05
تاریخ خاتمه : 1395/06/26


:: رئیس

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
تاریخ شروع : 1383/10/02
تاریخ خاتمه : 1389/08/02


:: کارشناس بازرسی و امور استانها

مؤسسه محل اشتغال : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
تاریخ شروع : 1376/07/01
تاریخ خاتمه : 1383/09/01


:: کارشناس

مؤسسه محل اشتغال : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
تاریخ شروع : 1372/07/01
تاریخ خاتمه : 1377/10/01


:: کارشناس

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ملی فولاد(طرح اکتشافت سراسری جنوب خراسان)
تاریخ شروع : 1369/07/01
تاریخ خاتمه : 1370/07/011