گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

سوابق اجرایی

:: مدرس گروه برق-دروس: ماشینهای مخصوص-ماشین های الکتریکی 3-بررسی سیستم های قدرت2-سیستم های کنترل خطی-الکترونیک صنعتی

مؤسسه محل اشتغال : موسسه آموزش عالی پویا یاسوج
تاریخ شروع : 1392/07/01
تاریخ خاتمه :


:: مدرس گروه برق-دروس: ماشینهای مخصوص-مدارهای الکتریکی -لکترونیک صنعتی -رله و حفاظت-کنترل صنعتی

مؤسسه محل اشتغال : آموشکده فنی و حرفه ای یاسوج
تاریخ شروع : 1383/11/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس رسمی دادگستری-رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات تولیدی

مؤسسه محل اشتغال : کانون کارشناسان رسمی دادگسنری
تاریخ شروع : 1394/05/01
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس برق و تاسیسات

مؤسسه محل اشتغال : شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ شروع : 1386/04/01
تاریخ خاتمه :


:: معاون صنایع کوچک

مؤسسه محل اشتغال : شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ شروع : 1389/07/01
تاریخ خاتمه : 1393/08/011