دکتر منصور کوشا
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش و پرورش

سوابق اجرایی

:: عضو کمیته های تخصصی گروه انگلیسی

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Member of the Editorial Board of International Journal of Foreign Language Teaching and Research

مؤسسه محل اشتغال : English Department, Islamic Azad University-Najafabad Branch
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Member of the Editorial Board of Applied Research on English Language

مؤسسه محل اشتغال : English Department, Isfahan University
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Member of the Editorial Board of Translation Studies

مؤسسه محل اشتغال :
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Editor-in-Chief of International Journal of Research in English Language Teaching

مؤسسه محل اشتغال : Islamic Azad University- Isfahan (Khorasgan) Branch
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: Member of the English Department of Khorasgan University

مؤسسه محل اشتغال : Khorasgan University
تاریخ شروع : 1367/07/01
تاریخ خاتمه :


:: Member of th English Department of Isfahan University

مؤسسه محل اشتغال : Isfahan University
تاریخ شروع : 1352/04/01
تاریخ خاتمه : 1382/11/15


:: School,High school,techer training college teacher,principal, English Teacher

مؤسسه محل اشتغال : Ministry of Education
تاریخ شروع : 1335/08/07
تاریخ خاتمه : 1335/04/011