گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اسیب شناسی روانی

کد درس : 791002 مقطع : ارشد
رشته : مشاوره مدرسه رشته : مشاوره مدرسه
گروه : رولنشناسی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی رشد پیشرغته

کد درس : 799010 مقطع : ارشد
رشته : روانشناسی عمومی رشته : روانشناسی عمومی
گروه : روانشناسی عمومی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]
:: رولنشناسی رشد با تکیه بر کودکان استثنایی

کد درس : 912010 مقطع : دکتری
رشته : روانشناسی رشته : روانشناسی
گروه : روانشناسی دانشکده : روانشناسی و علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : اختصاصی

[مشاهده جزئیات]

1