گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

کد درس : 980104 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری کودکان رشته : پرستاری کودکان
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 24 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه ها، الگوهای روان پرستاری و کاربرد آنها

کد درس : 980151 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری روان رشته : پرستاری روان
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 24 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

کد درس : 980104 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری داخلی جراحی رشته : پرستاری داخلی جراحی
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 24 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه ها، الگوهای پرستاری سلامت جامعه و کاربرد آنها

کد درس : 980120 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری سلامت جامعه رشته : پرستاری سلامت جامعه
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن داخلی جراحی

کد درس : 980516 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 24 ساعت عملی :
نوع درس : نظری

[مشاهده جزئیات]
:: فیزیوپاتولوژی مامایی 3

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بزرگسالان سالمند 3

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بزرگسالان سالمند 2

کد درس : 180078 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 0 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: پرستاری بزرگسالان سالمند 2

کد درس : 180078 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1