دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ريز سيستمها و ريزمولدها

کد درس : 952006 مقطع : دکترا
رشته : مهندسی برق - قدرت رشته : مهندسی برق - قدرت
گروه : مهندسی برق دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سرفصلها و طرح درس ریزسیستمها و ریزمولدها
:: بهره برداري از سيستم هاي قدرت

کد درس : 796013 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی برق - سیستم های قدرت رشته : مهندسی برق - سیستم های قدرت
گروه : مهندسی برق دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سرفصلها و طرح درس بهره برداری سیستمهای قدرت
:: تاسیسات الکتریکی

کد درس : 155046 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی برق رشته : مهندسی برق
گروه : مهندسی برق دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سرفصلها و طرح درس تاسیسات الکتریکی
:: تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي (2)

کد درس : 155045 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی برق رشته : مهندسی برق
گروه : مهندسی برق دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس :

[مشاهده جزئیات] فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سرفصلها و طرح درس تحلیل سیستمهای انرژی 2

1