گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : ساختمان اندیشه
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

طرح درس