گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: اصول و فنون پرستاری

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: بررسی وضعیت سلامت

کد درس : 53102312 مقطع : کارشناسی
رشته : پرستاری رشته : پرستاری
گروه : پرستاری دانشکده : پرستاری
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : 8 ساعت عملی : 17
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1