گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: تئوریهای سازمان ومدیریت

کد درس : مقطع : ارشد
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 54 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: فرهنگ سازمانی

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 54 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: رفتار و روابط در سازمانهای آموزشی

کد درس : 801003 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت آموزشی رشته : مدیریت آموزشی
گروه : مدیریت آموزشی دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 34 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1