گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس