گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: مدیریت پرستاری بالینی

کد درس : 980105 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : پرستاری داخلی- جراحی رشته : پرستاری داخلی- جراحی
گروه : ارشد پرستاری دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 1 ساعت عملی : 2
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1