گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
طرح درس

:: فیزیک 1 حرارت

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی رشته : مهندسی
گروه : مهندسی دانشکده : علوم پایه
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 51 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1