گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

طرح درس

:: کاراموزی بارداری طبیعی و غیرطبیعی عرصه

کد درس : مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : واحد عملی : 3
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: بارداری طبیعی.

کد درس : 85003 مقطع : کارشناسی
رشته : مامایی رشته : مامایی
گروه : مامایی دانشکده : پرستاری و مامایی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 34 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1