گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: مطالعات تطبیقی در معماری

کد درس : 65116 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 48 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: حکمت معماری در ایران

کد درس : 650153 مقطع : دکتری تخصصی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 32 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: طرح نهایی

کد درس : 650041 مقطع : کارشناسی
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 6
ساعت نظری : 0 ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: طرح معماری ارشد (1)

کد درس : 751223 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 3
ساعت نظری : 10 ساعت عملی : 70
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: طرح معماری ارشد (1)

کد درس : 650151 مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : معماری رشته : معماری
گروه : معماری دانشکده : معماری و شهرسازی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 4
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 80
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1