گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: مشاوره شغلی و حرفه ای

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روانشناسی شخصیت

کد درس : مقطع : دکتری
رشته : رشته :
گروه : دانشکده :
واحد نظری : واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روش تحقیق

کد درس : مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : رشته :
گروه : روانشناسی دانشکده :
واحد نظری : 2 واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1