گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - ارتودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: ارتودنسی

کد درس : مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : رشته :
گروه : دانشکده :
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: ارتودنسی نظری 3

کد درس : مقطع : دکترای حرفه ای
رشته : رشته :
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1