دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: روشهای پیشرفته پژوهش در ارتباطات

کد درس : 908002 مقطع : دکترا
رشته : ارتباطات رشته : ارتباطات
گروه : مدیریت و ارتباطات دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 3 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 3 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: مدیریت منابع انسانی

کد درس : 878005 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت فرهنگی رشته : مدیریت فرهنگی
گروه : مدیریت فرهنگی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه های مدیریت

کد درس : 878004 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت فرهنگی رشته : مدیریت فرهنگی
گروه : مدیریت فرهنگی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: تحلیل اماری

کد درس : 855025 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : 0
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: نطریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

کد درس : 855011 مقطع : ارشد
رشته : مدیریت دولتی رشته : مدیریت دولتی
گروه : مدیریت دولتی دانشکده : مدیریت
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی : -1
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]

1