گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : استادیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
طرح درس

:: مکتبهای فلسفی و ارائ تربتی

کد درس : 888002 مقطع : دکتری
رشته : فلسفه تعلیم و تربیت رشته : فلسفه تعلیم و تربیت
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی :
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوری

[مشاهده جزئیات]
:: نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

کد درس : 812003 مقطع : ارشد
رشته : برنامه ریزی درسی رشته : برنامه ریزی درسی
گروه : علوم تربیتی دانشکده : علوم تربیتی
واحد نظری : 2 واحد عملی : 0
ساعت نظری : 2 ساعت عملی :
نوع درس : تئوری

[مشاهده جزئیات]

1