دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: اکولوژی

کد درس : 160190 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : محیط زیست دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: انرژی و توسعه پایدار

کد درس : 160186 مقطع : کارشناسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : محیط زیست دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

کد درس : 160226 مقطع : کارشنلسی
رشته : مهندسی عمران رشته : مهندسی عمران
گروه : محیط زیست دانشکده : فنی و مهندسی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: اکولوژی

کد درس : 176031 مقطع : کارشناسی
رشته : باغبانی-گیاهپزشکی رشته : باغبانی-گیاهپزشکی
گروه : گیاهپزشکی دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 3 واحد عملی :
ساعت نظری : 40 ساعت عملی :
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]
:: روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی

کد درس : 986001 مقطع : دکتری
رشته : مهندسی محیط زیست رشته : مهندسی محیط زیست
گروه : محیط زیست دانشکده : کشاورزی
واحد نظری : 1 واحد عملی : 1
ساعت نظری : 16 ساعت عملی : 32
نوع درس :

[مشاهده جزئیات]

1