گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس