گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

طرح درس