دکتر سیده پوراندخت سعادتی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماري
مرتبه علمي : مربی

طرح درس