گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

طرح درس

:: رادیوکرافی داخل دهانی عملی 1

کد درس : 901006 مقطع : دکترای تخصصی رادیولوژی
رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت
گروه : رادیولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 1
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: ارائه مورد 4

کد درس : 901002 مقطع : دکترای تخصصی رادیولوژی
رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت
گروه : رادیولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: تفسیر ضایعات عملی 5

کد درس : 901013 مقطع : دکترای تخصصی رادیولوژی
رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت رشته : رادیولوژِ ی فک و صورت
گروه : رادیولوژی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : واحد عملی : 2
ساعت نظری : ساعت عملی :
نوع درس : تخصصی

[مشاهده جزئیات]
:: تشخیص 4 نظری

کد درس : مقطع : دندانپزشکی حرفه ای
رشته : رادیولوژی رشته : رادیولوژی
گروه : رادیولو|ی دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 1 واحد عملی :
ساعت نظری : 17 ساعت عملی :
نوع درس : عمومی

[مشاهده جزئیات]

1