گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

طرح درس

:: مبانی ترمیمی

کد درس : 121273 مقطع : دکتری حرفه ای
رشته : دندانپزشکی رشته : دندانپزشکی
گروه : دانشکده : دندانپزشکی
واحد نظری : 0 واحد عملی : 2
ساعت نظری : 0 ساعت عملی : 102
نوع درس : کارگاهی

[مشاهده جزئیات]

1